Algemene Voorwaarden

I. Algemeen.

 1. Mohamedajoeb Mediators is formeel gevestigd in Den Haag.
 2. Mohamedajoeb Mediators, hierna te noemen “Mohamedajoeb Mediators”, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 71785809.
 3. Mohamedajoeb Mediators verricht diensten die gericht zijn op het begeleiden van organisaties, groepen en individuen op het gebied van conflictbemiddeling en mediation.

II. Toepasselijkheid voorwaarden.

 1. Deze aanbiedingen van Mohamedajoeb Mediators zijn gebaseerd op de prijsstelling en overige voorwaarden als genoemd in de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding geschiedt door ondertekening hiervan voor akkoord door de opdrachtgever(s). Door aanvaarding op deze wijze is een overeenkomst tot stand gekomen.

III. Werkzaamheden

Mediation

 1. Indien de mediator een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen de partijen, hierna te noemen de deelnemers, en een mediator van Mohamedajoeb Mediators. De mediator voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht, volgens de reglementen van de Mediatorsfederatie Nederland. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
 2. De aansprakelijkheid van de mediator wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag inclusief het eigen risico dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 3. De mediator zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de deelnemers ten behoeve van welke partij de derde wordt ingeschakeld. De mediator is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de deelnemers een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem/haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. Aan de mediator komt een honorarium toe. Het honorarium van de mediator wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de mediationovereenkomst. De mediator behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 5. Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de deelnemers moet worden betaald alvorens de mediator met zijn/haar werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.
 6. Tenzij anders overeengekomen kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium worden gedeclareerd aan de opdrachtgever. Een deelnemer aan de mediation draagt er zorg voor dat de mediator op de hoogte is gesteld van het juiste (post)adres van de deelnemer.
 7. Declaraties van de mediator zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de deelnemer aan wie de declaratie is verstuurd in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Tevens is alsdan over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 8. In geval van incassomaatregelen zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minstens 5% van het te vorderen bedrag te belopen, met een minimum van 50 euro per declaratie.
 9. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de mediator tevens gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de deelnemer dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is de mediator niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 10. De rechtsverhouding tussen de mediator en de deelnemer(s), alsmede derden die van zijn/haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

IV. Deponering voorwaarden
Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Bel nu
Adres