Beleidsmediation

Beleidsmediation ondersteunt overheden en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. 

Beleid van overheid en organisaties kan leiden tot tot conflicten met stakeholders. Deze conflicten ontstaan in de meeste gevallen door misverstanden in de communicatie. Belanghebbenden vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen bij de planvorming. Met irritaties en spanningen tot gevolg. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat partijen zich ingraven, procedures vertragen en een juridisch gevecht aangaan. Met vaak negatieve media aandacht tot gevolg.

Wat voor beleidsconflicten kunnen er spelen?

Beleidconflicten kunnen spelen binnen ruimtelijke ordening, milieu, zorg, welzijn en veilgheid en kunnen bijvoorbeeld gaan:

  • over het aanleggen van wegen;
  • het (her)inrichten van wijken;
  • de bouw van een moskee;
  • uitbreiding van een chemische fabriek;
  • over de komst van een verpleeghuis;
  • over de komst van een asielzoekerscentrum;

Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt kunnen onbegrip en irritaties uitgroeien tot conflicten en juridische procedures.

Een beleidsmediator kan helpen

De beleidsmediator brengt samen met partijen de belangen in kaart, inventariseert de mogelijkheden, houdt de relatie tussen de partijen werkbaar en draagt zo bij aan het vinden van een oplossing. Dit kan enorm veel tijd en geld besparen. Allereerst vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met elke partij afzonderlijk. Vervolgens wordt bepaald wie met elkaar om de tafel moet zitten om tot een oplossing van het conflict te komen. In een aantal gesprekken gaan partijen onder begeleiding van de mediator op zoek naar een oplossing van het probleem. Een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar dient te zijn. Meerwaarde van de mediator is dat hij een neutrale en onafhankelijke rol heeft.

Wilt u een aanvaardbare oplossing van het conflict, neem dan contact met ons! Telefoonnummer: 070 – 250 10 99

 

Wie kiest de beleidsmediator?

Bij een beleidsconflict is het meestal de lokale overheid die een mediator kiest. Maar de mediator kan ook door een van de stakeholders gekozen worden. De kosten worden meestal betaald door de opdrachtgever of er wordt een verdeelsleutel gehanteerd tussen de verschillende partijen.

Hoe ziet een beleidsbemiddelingstraject eruit?

Intakegesprek
In een individuele intakegesprekken wordt de conflictsituatie in kaart gebracht. Tevens wordt in een eerste kennismaking duidelijk of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten is het belangrijk dat de partij zich op zijn gemak voelt bij de mediator en vertrouwen heeft.

Gezamenlijk mediationgesprek
Na het intakegesprek volgt er een plan van aanpak en volgen er gezamenlijke mediationgesprekken, waarbij partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De mediator luistert, stelt vragen, vat samen en begeleidt partijen via diverse gespreks- en onderhandelingstechnieken naar een voor hen aanvaardbare oplossing.

Hoe lang duurt het traject?

De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans wordt een oplossing gevonden in een tijdsbestek van 3-6 maanden.

 

 

 


    Bel nu
    Adres