Mediation bij interculturele conflicten

Nederland is een kleurrijk geheel van mensen uit veel verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, en dat is het ook. Maar met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot interculturele conflicten. Wanneer de leefomgeving van mensen die van ander gaat overlappen, door het delen van een woonomgeving, werkplek of een sociale plek zoals de school van de kinderen, kunnen er wrijvingen en problemen ontstaan. 

Hoe ontstaan interculturele conflicten?

Interculturele conflicten komen bijna altijd door onwetendheid en onbegrip. Men kent elkaars gewoontes en gebruiken niet en daardoor ontstaan misverstanden in de communicatie. Mensen begrijpen elkaar niet goed of niet goed genoeg. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt kan het gedrag van de ander al gauw verkeerd begrepen worden. Terwijl de ander vaak gewoon niet weet wat of hoe het iets moet zeggen. Hierdoor groeit de irritatie en nemen de spanningen toe. 

Spanningen kunnen versterkt worden door de wijze waarop mensen kijken naar mensen in hiërarchisch hogere positie of functie. Ook kijkt elke cultuur door zijn eigen ‘bril’ naar verschillen tussen mannen en naar vrouwen en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden. Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met de ander om moeten gaan. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een multiculturele werkomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Een werknemer die niet tegen zijn werkgever durft te zeggen dat hij iets niet kan of wil doen, zal misschien ja zeggen en nee doen. Terwijl een werkgever die autoritair is, het maar brutaal zal vinden als de medewerker een andere mening heeft over een besluit. Collega’s die elkaars achtergronden, waarden en normen niet kennen kunnen door onbegrip moeilijk samenwerken en in een conflict terechtkomen. Een interculture mediator kan voorkomen dat deze situatie verder escaleert. 

 

Een mediator kan helpen bij interculturele conflicten

Als de onderlinge spanningen hoog op dreigen te lopen kan een mediator helpen te voorkomen dat de situatie escaleert. Escalatie kan zich in de arbeidssituatie bijvoorbeeld uiten door langdurig ziekteverzuim of ontslag. De mediator helpt zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. 

Wat doet een interculturele mediator?

Een interculturele mediator wordt ingeschakeld als er interculturele conflicten zijn tussen een of meerdere partijen. Onafhankelijk en neutraal wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Conflicten in cultuurverschillen vragen een specifieke aanpak en kennis. Mohamedajoeb Mediators is gespecialiseerd in interculturele mediation en heeft de kennis en expertise in huis op het gebied van interculturele communicatie. De mediationgesprekken met een mediator zijn altijd vertrouwelijk.

Interculturele mediation

Heb je met een conflict te maken, waar mensen met een andere culturele achtergrond bij betrokken zijn, neem dan contact met ons op. In een intakegesprek proberen we samen de situatie helder te krijgen. Om open over de zaken te durven praten is het belangrijk dat er met de mediator een klik is. Bij een intakegesprek is vaak al snel duidelijk of dit het geval is.

 


    Bel nu
    Adres